MERKEZ – SİNOP / 42.026418, 35.156153
Geç Roma İmparatorluk dönemine ait büyük kalıntı surlardan sonra gerçek işlevi belirlenebilen Sinop’taki yegane yapıdır. Hamam-gymnasium-palestra birleşiminden oluştuğu tarihi kaynaklarda da belirtilmektedir. Bu büyük yapı grubundan günümüze sadece üç salon ulaşabilmiştir. Çevrede yapılan yüzey araştırmaları yapının geniş bir alana yayılmış olduğunu göstermektedir. Mevcut salonlardan birinin hamamın sıcaklık (caldarium), diğerinin ise soğukluk (frigidarium) ya da spor alanı (palaestra) olması mümkündür. Jeofizik çalışmaları hamamın ısıtma sistemine (hypocaust) ait izlerin tespit edilmesini sağlamıştır.

Yapı kalıntısı daha sonraki dönemlerde de farklı işlevler verilerek kullanılmıştır. Osmanlı imparatorluğu döneminde (15-16.yüzyıl) Roma yapısının bazı bölümleri Ortodoks manastırına dönüştürülmüş, Meryem’in Uykusu/ölümü (Koimesis) ve Başmelek Mikail’e adanmıştır. Haç planlı yapının kuzeydoğu odası manastınn kilisesi olarak işlev görmüş, tonoz ve duvarları ile batısındaki ek mekanların nişleri Geç Bizans uslubunda İncil ve Tevrat’tan alınmış konuları içeren resimlerle süslenmiştir. Kilisenin yakınında ayazma ve güneyinde de kemiklik olarak adlandırılan bir mekan vardır. Kilisenin doğusundaki haç planlı yapı kalıntısı ile kuzeyindeki salonun zemini din adamlarının yanı sıra halktan kişilerin de gömüldüğü mezarlık alanı olmuş, 20. yüzyıl başlarına değin kullanılmıştır.

Okudunuz mu?   SİNOP KALESİ

Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesinden Prof. Dr. Gülgün Köroğlu’nun bilimsel başkanlığındaki bir ekip tarafından, Bakanlar Kurulu karan ve T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın izinleriyle yapılmakta olan arkeolojik kazılar yapı topluluğuyla ilgili pek çok bilinmeyeni gün ışığına çıkanp, bilinv dünyasına tanıtmayı amaçlamaktadır.
Kazı çalışmaları T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı, Kültür Varlıklar) ve Müzeler Genel Müdürlüğü, DÖSİM, Sinop Valiliği, Sinop İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü, Sinop Müzesi Müdürlüğü ve Sinop Belediye Başkanlığı tarafından maddi ve manevi’olarak desteklenerek sürdürülmektedir.

Resim:
TURİZM İNDEKSİ
Kaynak:
TURİZM İNDEKSİ

Adres:
Kefevi Mahallesi, Yusufoğlu Aralığı Sk. No:10,
57000 Sinop Merkez/Sinop, Türkiye